Tres coisas sobre virgindade que todos deviam saber


 • 0

  1. Virgindade não existe

  Não existe. Virgindade é um termo heteronormativo que classifica sexo apenas como a penetração, excluindo todo o sexo que ocorre longe de formas fálicas.

  Há várias formas de contacto sexual que não envolvem um pénis.

  O conceito de virgindade está intimamente ligado à supressão da sexualidade feminina, apenas fomenta a ideia que pénis têm poderes mágicos de transformação

  E agora, vem a pergunta: E o hímen? Pois é, o hímen! O hímen pode-se romper por uma série de factores como exercício físico ou masturbação; pode se romper na trigésima relação sexual e pode até nem existir! Se considerarmos apenas o rompimento do hímen, então quem não tem hímen permanece virgem? Os homens não têm virgindade?

  2. Ninguém tira a virgindade de ninguém

  É sempre vendida a Primeira Vez como um momento memorável e cheio de efeitos especiais. E acima de tudo, com alguém que “valha a pena” porque essa pessoa terá para sempre uma parte de nós e ficará para sempre na nossa memória.

  Mas a verdade é que a Primeira Vez nem sempre é assim. Não tem de ser assim. O que deve haver é consentimento e vontade de ambas as partes. Dali para frente vai ser sempre melhor, vamos aprender mais e descobrir mais.

  Para nós, mulheres, o início da vida sexual, marcado pela Primeira Vez tem de ser milimetricamente avaliado e considerado, visto que estaremos a dar algo do nosso corpo que jamais será recuperada.

  A percepção que virgindade é algo que se perde, reforça o mito de pureza da mulher, segundo o qual o seu corpo se desvaloriza e desvirtua sempre que for tocado de forma sexual.

  Mas a verdade é que a relação sexual é a dois, consiste numa troca. Ninguém tira nada de ninguém – até porque não se pode tirar algo que não existe!

  Então não se perde nada, só se ganha.

  3. Desvirgindade não é um evento só

  Assumindo virgindade como a acumulação de experiência sexual, esse fenómeno não ocorre de uma única vez.

  A desvirgindade, nesse sentido, é um processo. Isto é, deixar de ser virgem envolve toda a descoberta do corpo e da sexualidade, acontece em etapas através de várias experiências sexuais.

  E fazem parte desse processo, todas as formas de expressão sexual, começando pela própria masturbação.

  Nessa perspectiva, somos todos eternos virgens. Estamos todos em constante crescimento e descoberta no que toca à nossa sexualidade e em busca de mais formas de ter e dar prazer.

  https://escreveelianaescreve.wordpress.com/2016/07/22/3-coisas-sobre-virgindade-que-todos-deviam-saber/ • 1
  1. La virginitat no existeix

  Hi ha. La virginitat és un terme que classifica el sexe hetero només com penetració, amb exclusió de tot el sexe que es produeix lluny de formes fàl·liques.

  Hi ha diverses formes de contacte sexual que no estigui relacionat amb un penis.

  El concepte de la virginitat està íntimament lligada a la repressió de la sexualitat femenina, només encoratja la idea que el penis tenen poders màgics de transformació

  I ara ve la pregunta: És l'himen? Doncs bé, l'himen! L'himen es pot trencar per una sèrie de factors tals com l'exercici o la masturbació; pot trencar la relació sexual trenta i pot ser que ni tan sols existeix! Si es considera només la ruptura de l'himen, a continuació, que no té himen segueix sent verge? Els homes no tenen la virginitat?

  1. Ningú pren la virginitat

  Sempre es ven per primera vegada com un moment memorable i plena d'efectes especials. I, sobretot, com algú que "val la pena" perquè aquesta persona sempre serà una part de nosaltres i estarà sempre en la nostra memòria.

  Però la veritat és que la primera vegada no sempre és així. No té per què ser així. Quin és que ha d'haver consentiment i la voluntat d'ambdues parts. A partir de llavors sempre serà millor, anem a aprendre més i obtenir més informació.

  Per nosaltres les dones, l'inici de la vida sexual, marcada per primera vegada ha de ser avaluat i considerat minuciosament, ja que estem donant una mica del nostre cos mai seria recuperat.

  La percepció que la virginitat és una cosa que es perd, reforça el mite de la puresa de la dona, segons el qual el seu cos es deprecia i distorsiona cada vegada tocat per via sexual.

  POLE la veritat és que la relació sexual és de dos, consisteix en un intercanvi. Ningú pren res de ningú - perquè no es pot prendre alguna cosa que no existeix!

  Així que res es perd, només es guanya.

  1. Desvirgindade no és només un esdeveniment

  Suposant virginitat com l'experiència sexual acumulació, aquest fenomen no es produeix alhora.

  El desvirgindade, en conseqüència, és un procés. És a dir, deixa de ser un descobriment verge involucra tot el cos i la sexualitat, es duu a terme de forma esglaonada en diverses experiències sexuals.

  I part d'aquest procés, totes les formes d'expressió sexual, començant per la seva pròpia masturbació.

  Des d'aquest punt de vista, tots som verges eternes. Tots estem en constant creixement i descobriment quan es tracta de la nostra sexualitat i buscant més formes d'obtenir i donar plaer. • 2

  Buf, completamente incompresible sabiendo gallego, la gramática es un 0.3% diferente y el vocabulario es un 4.1% diferente. A mí me lo traduces al cristiano o te reporto. • 3

  tds pyebobrigado toalha • 4
  1. Девственность не существует

  Она не существует. Девственность является heteronormative термин, который классифицирует секс только как проникновение, исключая все секс, который происходит от фаллических форм.

  Существуют различные формы сексуального контакта, который не включает в себя пенис.

  Понятие девственности тесно связана с подавлением женской сексуальности, только способствует мысль, что пенис обладает магической силой трансформации

  И теперь возникает вопрос: А как плеву? Ну, плева! Плева может быть разорван целым рядом факторов, таких как физические упражнения или мастурбации; Вы можете разорвать тридцатый половой акт и не может даже существовать! Если мы будем рассматривать только разрыв девственной плевы, так что кто не имеет плева остается девственницей? Мужчины не имеют девственность?

  1. Никто не берет ее девственность кому-либо

  Он всегда продается в первый раз, как памятный и полный спецэффектов момент. И прежде всего, кто-то, кто "стоит", потому что человек всегда будет частью нас и будет навсегда в нашей памяти.

  Но правда заключается в том, что первый раз это не всегда так. Это не должно быть. Что там должно быть это согласие и воля обеих сторон. Отныне всегда будет лучше, мы узнаем все больше и больше узнать.

  Для нас, женщин, начало половой жизни, отмеченный впервые должен быть ежеминутно оценены и рассмотрены, так как мы даем что-то нашего тела, которые никогда не будут восстановлены.

  Ощущение того, что девственность это то, что теряется, укрепляет миф чистоты женщины, в соответствии с которым его тело обесценивается и искажает всякий раз, когда прикоснулся в сексуальной манере.

  Но правда заключается в том, что половой акт два, состоит из обмена. Никто не отнимает ни у кого ничего - потому что вы не можете взять что-то, что не существует!

  Таким образом, вы ничего не теряете, только выигрывает.

  1. Desvirgindade это не только событие

  Предполагая, что девственницу по мере накопления сексуального опыта, это явление не происходит сразу.

  Desvirgindade в этом смысле представляет собой процесс. Это уже не девственница вовлекает целое открытие тела и сексуальности, происходит в несколько этапов с помощью различных сексуальных переживаний.

  И часть этого процесса, все формы сексуального выражения, начиная от мастурбации.

  С этой точки зрения, мы все дев вечные. Мы все постоянно растет, и открытие, когда речь идет о нашей сексуальности и ищет новые способы, чтобы получить и доставить удовольствие. • 5

  @Yung-Beef dijo:

  1. Девственность не существует
   Она не существует. Девственность является heteronormative термин, который классифицирует секс только как проникновение, исключая все секс, который происходит от фаллических форм.
   Существуют различные формы сексуального контакта, который не включает в себя пенис.
   Понятие девственности тесно связана с подавлением женской сексуальности, только способствует мысль, что пенис обладает магической силой трансформации
   И теперь возникает вопрос: А как плеву? Ну, плева! Плева может быть разорван целым рядом факторов, таких как физические упражнения или мастурбации; Вы можете разорвать тридцатый половой акт и не может даже существовать! Если мы будем рассматривать только разрыв девственной плевы, так что кто не имеет плева остается девственницей? Мужчины не имеют девственность?
  2. Никто не берет ее девственность кому-либо
   Он всегда продается в первый раз, как памятный и полный спецэффектов момент. И прежде всего, кто-то, кто "стоит", потому что человек всегда будет частью нас и будет навсегда в нашей памяти.
   Но правда заключается в том, что первый раз это не всегда так. Это не должно быть. Что там должно быть это согласие и воля обеих сторон. Отныне всегда будет лучше, мы узнаем все больше и больше узнать.
   Для нас, женщин, начало половой жизни, отмеченный впервые должен быть ежеминутно оценены и рассмотрены, так как мы даем что-то нашего тела, которые никогда не будут восстановлены.
   Ощущение того, что девственность это то, что теряется, укрепляет миф чистоты женщины, в соответствии с которым его тело обесценивается и искажает всякий раз, когда прикоснулся в сексуальной манере.
   Но правда заключается в том, что половой акт два, состоит из обмена. Никто не отнимает ни у кого ничего - потому что вы не можете взять что-то, что не существует!
   Таким образом, вы ничего не теряете, только выигрывает.
  3. Desvirgindade это не только событие
   Предполагая, что девственницу по мере накопления сексуального опыта, это явление не происходит сразу.
   Desvirgindade в этом смысле представляет собой процесс. Это уже не девственница вовлекает целое открытие тела и сексуальности, происходит в несколько этапов с помощью различных сексуальных переживаний.
   И часть этого процесса, все формы сексуального выражения, начиная от мастурбации.
   С этой точки зрения, мы все дев вечные. Мы все постоянно растет, и открытие, когда речь идет о нашей сексуальности и ищет новые способы, чтобы получить и доставить удовольствие.

  Mejor. • 6

  @mk_ultra que narras? :roto2nuse: • 7

  @SgtBurden dijo:

  Buf, completamente incompresible sabiendo gallego, la gramática es un 0.3% diferente y el vocabulario es un 4.1% diferente. A mí me lo traduces al cristiano o te reporto.

  ¿Es que nadie piensa en los juegos de Rio? • 8

  El post innecesario del día • 9

  @SrPower dijo:

  El post innecesario del día

  ¿y tú quién eres? • 10

  @Lambon estás tardando en mover esta mierda a la papelera Qué loco :sisi3: • 11

  @mk_ultra dijo:

  ¿Es que nadie piensa en los juegos de Rio?

  Eu sim. • 12

  pero decid que idioma es que si no qué le digo al google translator?? es que nadie piensa en el google translator?? :lloron: • 13

  Otra guía para promover la promiscuidad en la mujer :qmeparto: después habrá las típicas resentidas con depresión porqué el YOLO, la libertad sexual e hipersexualización que les han vendido no era tan "cool" como creían.

  Que tomen nota los whiteknights hijos de la gran pvta • 14

  @Travis-Scott dijo:

  Otra guía para promover la promiscuidad en la mujer :qmeparto: después habrá las típicas resentidas con depresión porqué el YOLO, la libertad sexual e hipersexualización que les han vendido no era tan "cool" como creían.
  Que tomen nota los whiteknights hijos de la gran pvta

  He aquí un machirulo montándose su peli falicopresora :mgalletas: • 15

  @mk_ultra dijo:

  He aquí un machirulo montándose su peli falicopresora :mgalletas:

  avatar591631_29.gif • 16
  1. hips Virgindade hips não hips existe

  Não hips existe. hips Virgindade hips é hips um hips termo hips heteronormativo hips que hips classifica hips sexo hips apenas hips como hips a hips penetração, hips excluindo hips todo hips o hips sexo hips que hips ocorre hips longe hips de hips formas hips fálicas.

  hips várias hips formas hips de hips contacto hips sexual hips que hips não hips envolvem hips um hips pénis.

  O hips conceito hips de hips virgindade hips está hips intimamente hips ligado hips à hips supressão hips da hips sexualidade hips feminina, hips apenas hips fomenta hips a hips ideia hips que hips pénis hips têm hips poderes hips mágicos hips de hips transformação

  E hips agora, hips vem hips a hips pergunta: hips E hips o hips hímen? hips Pois hips é, hips o hips hímen! hips O hips hímen hips pode-se hips romper hips por hips uma hips série hips de hips factores hips como hips exercício hips físico hips ou hips masturbação; hips pode hips se hips romper hips na hips trigésima hips relação hips sexual hips e hips pode hips até hips nem hips existir! hips Se hips considerarmos hips apenas hips o hips rompimento hips do hips hímen, hips então hips quem hips não hips tem hips hímen hips permanece hips virgem? hips Os hips homens hips não hips têm hips virgindade?

  1. hips Ninguém hips tira hips a hips virgindade hips de hips ninguém

  É hips sempre hips vendida hips a hips Primeira hips Vez hips como hips um hips momento hips memorável hips e hips cheio hips de hips efeitos hips especiais. hips E hips acima hips de hips tudo, hips com hips alguém hips que hips “valha hips a hips pena” hips porque hips essa hips pessoa hips terá hips para hips sempre hips uma hips parte hips de hips nós hips e hips ficará hips para hips sempre hips na hips nossa hips memória.

  Mas hips a hips verdade hips é hips que hips a hips Primeira hips Vez hips nem hips sempre hips é hips assim. hips Não hips tem hips de hips ser hips assim. hips O hips que hips deve hips haver hips é hips consentimento hips e hips vontade hips de hips ambas hips as hips partes. hips Dali hips para hips frente hips vai hips ser hips sempre hips melhor, hips vamos hips aprender hips mais hips e hips descobrir hips mais.

  Para hips nós, hips mulheres, hips o hips início hips da hips vida hips sexual, hips marcado hips pela hips Primeira hips Vez hips tem hips de hips ser hips milimetricamente hips avaliado hips e hips considerado, hips visto hips que hips estaremos hips a hips dar hips algo hips do hips nosso hips corpo hips que hips jamais hips será hips recuperada.

  A hips percepção hips que hips virgindade hips é hips algo hips que hips se hips perde, hips reforça hips o hips mito hips de hips pureza hips da hips mulher, hips segundo hips o hips qual hips o hips seu hips corpo hips se hips desvaloriza hips e hips desvirtua hips sempre hips que hips for hips tocado hips de hips forma hips sexual.

  Mas hips a hips verdade hips é hips que hips a hips relação hips sexual hips é hips a hips dois, hips consiste hips numa hips troca. hips Ninguém hips tira hips nada hips de hips ninguém hipships até hips porque hips não hips se hips pode hips tirar hips algo hips que hips não hips existe!

  Então hips não hips se hips perde hips nada, hipships se hips ganha.

  1. hips Desvirgindade hips não hips é hips um hips evento hips

  Assumindo hips virgindade hips como hips a hips acumulação hips de hips experiência hips sexual, hips esse hips fenómeno hips não hips ocorre hips de hips uma hips única hips vez.

  A hips desvirgindade, hips nesse hips sentido, hips é hips um hips processo. hips Isto hips é, hips deixar hips de hips ser hips virgem hips envolve hips toda hips a hips descoberta hips do hips corpo hips e hips da hips sexualidade, hips acontece hips em hips etapas hips através hips de hips várias hips experiências hips sexuais.

  E hips fazem hips parte hips desse hips processo, hips todas hips as hips formas hips de hips expressão hips sexual, hips começando hips pela hips própria hips masturbação.

  Nessa hips perspectiva, hips somos hips todos hips eternos hips virgens. hips Estamos hips todos hips em hips constante hips crescimento hips e hips descoberta hips no hips que hips toca hips à hips nossa hips sexualidade hips e hips em hips busca hips de hips mais hips formas hips de hips ter hips e hips dar hips prazer.
  Su hips esperma hips sin hips condones hips una hips ruina hips nacional
  Que hips el hips mundo hips es hips una hips puta hips pa hips to hips lo hips que hips hay hips que hips pagar
  Que hips el hips que hips tiene hips se hips queda hips y hips el hips que hips no hips tiene hips se hips va

  Tumbados hips en hips el hips barro, hips ellos hips tienen hips la hips tierra
  Torcemos hips la hips mirada hips porque hips esa hips no hips es hips nuestra hips guerra

  Y hips no. hips Que hips no hips cantamos hips pal hips rey. hips Que hips no hips le hips cantamos hips a hips él.
  hips Que hips no hips servimos hips al hips rey. hips Para hips que hips sirve hips un hips reey.
  hips Que hips no hips curramos hips pal hips rey. hips Quien hips se hips ha hips creido hips que hips es?
  hips
  when hips i hips show hips up hips im hips just hips a hips little hips sectoid hips but hips later hips on hips i hips become hips a hips mechtoid hips you hips may hips spot hips me, hips then hips i hips move hips free hips then hips i hips land hips a hips crit hips on hips your hips rookie, hips cant hips see hips me hips cant hips shoot hips me
  but hips im hips fucked hips when hips you hips try hips to hips flank hips me. hips Came hips to hips earth hips in hips a hips silver hips chrome hips ufo hips to hips prove hips your hips ass hips and hips see hips how hips deep hips it hips can hips go hips gain hips a hips boost hips when hips i hips merge hips my hips mind hips with hips my hips bro hips ayy hips lmao
  Came hips to hips earth hips in hips a hips silver hips chrome hips ufo hips to hips prove hips your hips ass hips and hips see hips how hips deep hips it hips can hips go hips gain hips a hips boost hips when hips i hips merge hips my hips mind hips with hips my hips bro hips ayy hips lmao

  Hey hips grace! hips You hips sure hips seem hips sweet. hips What's hips a hips girl hips like hips you hips up hips to hips these hips days? hips You hips know, hips like hips how hips you hips doin? hips Hopfully hips you hips havin hips a hips great hips time. hips You hips know, hips like hips livin hips life hips to hips the hips fullest. hips Amiright? hips Anyway hips get hips back hips at hips this hips lil hips guy hips if hips you hips feel hips like hips shooting hips the hips talky hips talky. hips Amitighr hips or hips amirigjt hips baby!! hips ?? hips Well hips totes hips magotes hips baby hips chilli hips flake. hips Sizzlin hips spitter hips and hips sputter hips and hips spicy hips and hips spatter. hips Anyways hips baby. hips Totes hips magotes hips messege hips baby hips chilli hips flake.. hips Lates hips magnates • 17

  Que extraño que los foreros no entiendan nada. Abajo la oprexom del heterocastelanpatriarcado!

 • 18

  @SgtBurden dijo:

  Buf, completamente incompresible sabiendo gallego, la gramática es un 0.3% diferente y el vocabulario es un 4.1% diferente. A mí me lo traduces al cristiano o te reporto.

  Berdades como punios :sisi3:

  No me lo leo porque la virginidad de la mujer es un mito • 19

  Entro, veo que @Lambon ha hecho su trabajo perfecto como siempre y me voy, no sin antes contestar a nuestro querido @Pixel...

  @Pixel dijo:

  pero decid que idioma es que si no qué le digo al google translator?? es que nadie piensa en el google translator?? :lloron:

  Google Traductor tiene la opción de "Detectar idioma" :mgalletas:

Has perdido la conexión. Reconectando a Éxodo.